There is no translation available.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1195).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji) pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

WYKAZ PETYCJI

Petycja o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaprzestanie uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień osób zdrowych.

Petycja ws termogeników PE 2/17

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji PE 2/17

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Petycja PE 3/17 w sprawach: zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych; zakazu sprzedaży leków i suplementów drogą elektroniczną; ulepszenia opieki medycznej; zakazu poruszania się bez dezynfekcji; zakazu prowadzenia karuzeli itp.; zakazu poruszania się osoby skazanej.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji PE 3/17

Petycja PE 4/17

Petycja PE 5/17

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji PE 5/17

Petycja PE 6/17

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji PE 6/17