There is no translation available.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352)

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujący adres poczty internetowej:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej