Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…), substancje dodatkowe muszą być wymienione na etykiecie produktu przeznaczonego dla konsumenta finalnego z podaniem nazwy funkcji technologicznej oraz nazwy lub numeru E.

Jak wynika z definicji zawartej w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, „środki do przetwarzania mąki (polepszacze)” są to substancje inne niż emulgatory, dodawane do mąki lub ciasta w celu poprawy ich właściwości wypiekowych. Tak więc dany dodatek – w tym przypadku kwas askorbinowy (E300), jest stosowany w określonym celu technologicznym, a jego użycie pozwala na uzyskanie pieczywa o oczekiwanych parametrach.

Dodatek kwasu askorbinowego do mąki ma wpływ na produkt finalny, należy spodziewać się, że pieczywo otrzymane z mąki bez ww. substancji odznaczałoby się innymi parametrami.

Analogiczna interpretacja dotyczy przypadku, gdy mąka z dodatkiem kwasu askorbinowego jest składnikiem gotowych mieszanek piekarskich czy preparatów złożonych – tzw. „polepszaczy”, stosowanych następnie w produkcji wyrobów piekarskich.

Biorąc pod uwagę powyższe kwas askorbinowy zastosowany jako „środek do przetwarzania mąki (polepszacz)” w produkcji pieczywa powinien być deklarowany na etykiecie końcowego produktu.

Kwestia oznakowania wyrobów piekarskich wyprodukowanych z użyciem kwasu askorbinowego była m.in. przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Dodatków do Żywności Komisji Europejskiej w kwietniu br. Na ww. posiedzeniu potwierdzona została interpretacja, że kwas askorbinowy pełni funkcję technologiczną „środka do przetwarzania mąki (polepszacza)” i musi być wymieniony wśród składników pieczywa.