Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują środki transportu publicznego:

    • stan sanitarno-techniczny wnętrza pojazdu, pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w pojeździe,
    • w zakresie postępowania z pokrowcami na siedzenia, zagłówkami, wyposażeniem wagonów sypialnych),
    • w związku z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
    • elementem podlegającym kontroli jest również ogólnodostępna apteczka pierwszej pomocy medycznej.

Ponadto nadzorem sanitarnym objęte są również: dworce autobusowe, dworce i stacje kolejowe, stacje metra, porty lotnicze i morskie, przystanie żeglugi morskiej i śródlądowej, przystanie jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych.

Wniosek w sprawie wystąpienia nieprawidłowości pod względem sanitarno-higienicznym należy kierować do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na lokalizację miejsca podjętej podróży bądź siedzibę firmy usługodawcy.