Unijny Rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych służy wyłącznie celom informacyjnym. Status prawny oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest określony wyłącznie unijnymi aktami prawnymi.

Unijny Rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (zwany Rejestrem), zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 1924/2006, jest prowadzony oraz regularnie aktualizowany przez Komisję Europejską. Komisja prowadzi Rejestr wyłącznie w języku angielskim.

W Rejestrze można odnaleźć wykazy:

  • dozwolonych oświadczeń żywieniowych i warunki ich stosowania,
  • dozwolonych (authorised) oświadczeń zdrowotnych wraz z warunkami ich stosowania oraz ewentualnymi ograniczeniami użycia,
  • niedozwolonych (non-authorised) oświadczeń zdrowotnych wraz z powodami ich odrzucenia,
  • unijnych aktów prawnych dotyczących autoryzacji/odrzucenia poszczególnych oświadczeń,
  • środków krajowych (zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia 1924/2006).

Ogólne wymagania związane ze stosowaniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych określa rozporządzenie nr 1924/2006, natomiast akty prawne UE, które autoryzują poszczególne oświadczenia określają szczegółowe warunki ich stosowania. Żadna decyzja w sprawie oświadczenia wydana na podstawie rozporządzenia nr 1924/2006 nie stanowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu substancji, której dotyczy oświadczenie, ani decyzji, czy dana substancja może być stosowana w środkach spożywczych, ani też klasyfikacji danego produktu jako środka spożywczego. Zastosowanie mogą tu mieć odrębne i szczegółowe przepisy UE oraz przepisy krajowe (patrz również motyw 17 preambuły do rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012). Rejestr umożliwia wyszukiwanie z zastosowaniem filtrów (m.in. wyszukiwanie po haśle, np. nazwie składnika).

Dozwolone oświadczenia mogą być stosowane przez każdy podmiot działający na rynku spożywczym, pod warunkiem przestrzegania wszystkich wymagań oraz ewentualnych ograniczeń użycia.

UWAGA! W Rejestrze Komisji znajdują się wyłącznie te oświadczenia, które mają określony status prawny (są dozwolone bądź odrzucone). Nie ma w nim oświadczeń zdrowotnych z art. 13 oczekujących na ocenę EFSA/decyzję Komisji (tzw. lista pending).

Dla celów informacyjnych, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczono uproszczony wykaz dozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w wersji polskiej.

Wykaz oświadczeń odrzuconych, ze względu na jego obszerność, znajduje się wyłącznie w Rejestrze prowadzonym na stronie Komisji.