Główny Inspektorat Sanitarny reprezentuje Polskę w pracach Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającym przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach.

Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającym przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach podejmuje następujące zadania:

 1. Rozpowszechnia dobrą praktykę i zwraca uwagę na problemy na poziomie UE.
 2. Proponuje, koordynuje i ocenia zharmonizowane projekty egzekwowania przepisów i wspólnych kontroli.
 3. Koordynuje wymianę inspektorów.
 4. Określa strategie i najlepszą praktykę w zakresie egzekwowania przepisów.
 5. Tworzy metody pracy i narzędzia na użytek lokalnych inspektorów.
 6. Opracowuje procedurę elektronicznej wymiany informacji.
 7. Współpracuje z przedsiębiorstwami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb MŚP, i innymi zainteresowanymi stronami, w miarę konieczności, włączając w to odpowiednie organizacje międzynarodowe.
 8. Analizuje wnioski dotyczące wprowadzania ograniczeń w celu doradztwa w zakresie wprowadzania w życie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczyły w projektach we współpracy z Forum ECHA m. in.:

 1. Projekt REACH-EN- FORCE 1 – dotyczący obowiązków producentów i importerów substancji chemicznych w ramach rozporządzenia REACH.
 2. Projekt REACH-EN- FORCE 1 2010 – kontynuacja ww. projektu.
 3. Projekt REACH-EN- FORCE 2 – dotyczący przestrzegania przez dalszych użytkowników sporządzających mieszaniny (formulatorów) wymogów prawnych nałożonych rozporządzeniami REACH i CLP.
 4. Projekt REACH-EN- FORCE 3 dotyczy kontroli przestrzegania przez producentów, importerów oraz wyłącznych przedstawicieli obowiązków nałożonych poprzez rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) we współpracy ze służbami celnymi.
 5. Projekt REACH-EN- FORCE 4 dotyczy kontroli przestrzegania przez producentów, importerów oraz wyłącznych przedstawicieli obowiązków wynikających z załącznika XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).
 6. Projekt REACH-EN- FORCE 5 dotyczy kontroli rozszerzonych kart charakterystyki, scenariuszy narażenia, środków kontroli ryzyka i warunków operacyjnych.
 7. Projekt REACH-EN- FORCE 6 dotyczy klasyfikacji i oznakowania mieszanin.

Główny Inspektorat Sanitarny reprezentuje Polskę jako Focal Point sieci CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network).

Sieć CLEEN jest nieformalnym forum wymiany informacji, które koordynuje i doskonali zadania związane z egzekwowaniem wspólnotowego prawa z zakresu chemikaliów. W latach 2007-2010 Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Umweltbundesamt w Wiedniu prowadził Sekretariat sieci CLEEN.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach sieci CLEEN. Obecnie realizowany jest projekt Eurodeter, którego celem jest kontrola detergentów.