Jakie projekty wymagają strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ?

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko stanowi element postępowania prowadzonego do przyjęcia projektu dokumentu, którego realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko. Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje na temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są dostępne na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in. projekty:

  • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
  • polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • polityk, strategii, planów lub programów innych niż wyżej wymienione dokumenty, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony,
  • dokumenty inne niż ww. wymienione, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja ich postanowień może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych ww. dokumentów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na wniosek organu opracowującego projekt dokumentu:

  • zajmują stanowisko dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • uzgadniają zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • opiniują projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.

Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest:

  • Główny Inspektor Sanitarny – w przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej oraz gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar więcej niż dwóch województw,
  • państwowy powiatowy inspektor sanitarny – w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – w przypadku pozostałych dokumentów.

Informacje na temat stanowisk wydanych prze Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.