Składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności:

  • są składane przez podmiot działający na rynku spożywczym do właściwego organu krajowego danego państwa członkowskiego (w Polsce jest to Główny Inspektor Sanitarny) zgodnie z art. 15 lub art. 18 rozporządzenia nr 1924/2006 oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (należy podkreślić, że Główny Inspektor Sanitarny dokonuje jedynie weryfikacji ważności wniosku, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1169/2009 z dnia 30.11.2009 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji nr 353/2008, a następnie przekazuje ten wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – EFSA – przeprowadzającego naukową ocenę danego oświadczenia);
  • mogą dotyczyć oświadczeń zdrowotnych z art. 13.5 (oświadczenia zdrowotne oparte o nowe dowody naukowe lub zawierające wniosek o ochronę zastrzeżonych danych) lub z art. 14 (oświadczenia zdrowotne dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci),
  • powinny obejmować tylko jeden związek pomiędzy składnikiem odżywczym lub inną substancją, lub żywnością lub kategorią żywności, a jednym działaniem, deklarowanym w oświadczeniu.

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na dane oświadczenie zdrowotne podejmuje Komisja Europejska, uwzględniając opinię naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracował przewodniki oraz inne materiały pomocne przy przygotowywaniu ww. wniosków, w tym przewodnik naukowo – techniczny dotyczący przygotowania i przedstawienia wniosku o udzielenie zezwolenia na oświadczenie zdrowotne. Przewodnik ten dotyczy przygotowania wniosków dla oświadczeń z zakresu art. 14 rozporządzenia nr 1924/2006, a także oświadczeń z zakresu art. 13.

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca stosowanie przewodników i formularzy znajdujących się na stronie internetowej EFSA. Zaleca również opracowanie wniosków w wersji angielskiej, co skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie procedury autoryzacji dla oświadczenia zdrowotnego.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat za złożenie wniosku, wydania opinii EFSA oraz uzyskanie autoryzacji.

Wnioski dotyczące określeń o charakterze rodzajowym (art.1 ust.4 rozporządzenia nr 1924/2006)

Zasady odnoszące się do składania i sporządzania ww. wniosków znajdują się w załączniku do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 907/2013 z dnia z dnia 20 września 2013 r. ustanawiające zasady odnoszące się do wniosków dotyczących określeń o charakterze rodzajowym.