Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych to osoba, która uzyskała uprawnienie nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w następujących zakresach:

 • budownictwo przemysłowe (BP)
 • budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia (BO)
 • budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia (BOS)
 • budownictwo przemysłowe i ogólne bez obiektów ochrony zdrowia (BPiO)
 • bez ograniczeń (N)

Uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych przyznaje się osobie, która:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku architektura i urbanistyka lub inżynieria środowiska w specjalności inżynieria sanitarna albo na kierunku budownictwo
  w specjalności inżynieria budowlana
 • posiada co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

WAŻNE! 

W przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana, praktyka zawodowa powinna obejmować praktykę w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Wniosek o nadanie uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnoigienicznych

Uprawnienie rzeczoznawcy przyznaje się na wniosek kandydata skierowany do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do wniosku dołącza się:

1) uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzający wykształcenie kandydata;

2) dokumentację potwierdzającą posiadanie praktyki zawodowej:

 • 10-letnią praktykę zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów,
 • w przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana, praktyka zawodowa powinna obejmować praktykę w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

3) informację określającą zakres uprawnienia, o którego przyznanie kandydat się ubiega;

4) zaświadczenie o ukończeniu przez kandydata kursu przygotowującego do uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli kandydat ukończył taki kurs.

Egzamin kwalifikacyjny

Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna do spraw oceny kwalifikacji kandydata
na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Część pisemna egzaminu obejmuje opracowanie przez kandydata opinii o dokumentacji projektowej przedstawionej przez Komisję, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Część pisemna egzaminu trwa pięć godzin.

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu 

Główny Inspektor Sanitarny może, na wniosek Komisji, zwolnić z części pisemnej egzaminu kandydata, który posiada co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz uzyskał pozytywną opinię państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Opłaty

Za przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy pobierana jest opłata.

Wysokość opłaty wnoszonej przez kandydata w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy wynosi:

 • za część pisemną egzaminu – 150% najniższego (minimalnego) wynagrodzenia za pracę;
 • za rozpatrzenie wniosku, o zwolnienie z części pisemnej egzaminu kandydata – 50% najniższego (minimalnego) wynagrodzenia za pracę;
 • za część ustną egzaminu – 60% najniższego (minimalnego) wynagrodzenia za pracę.

Przepisy

Szczegółowy zakres działania oraz tryb powoływania rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych określa:

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. Nr 210 z 2002 r. poz. 1792).

Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi listę rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z podziałem na województwa.