Kompetencje w zakresie procesu inwestycyjnego

Właściwy do załatwienia sprawy

Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy powiatowy inspektor sanitarny(*)

państwowy graniczny inspektor sanitarny(*)

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny(*)

rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych(**)

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania m.in. obiektów budowlanych, zanurzalnych, statków żeglugi śródlądowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny(*)

państwowy graniczny inspektor sanitarny(*)

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny(*)

Wydawanie zgody (w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy) w sprawie:

  • oświetlenia światłem sztucznym w pomieszczeniach stałej pracy,
  • obniżenia poziomu podłogi pomieszczeń produkcyjnych i usługowych poniżej otaczającego terenu,
  • obniżenia wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie położenia w stosunku do budynków na pobyt ludzi i granic działki m.in.:

  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych do 10 m3,
  • bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3
  • zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 zbiorników

 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Opiniowanie miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe przy przebudowie istniejącej zabudowy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Uzgadnianie wskazań ekspertyzy technicznej o spełnieniu wymagań w sposób inny niż określony w przepisach dotyczących warunków technicznych państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Zatwierdzanie projektów osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz projektów wentylacji w pracowniach lub gabinetach rentgenowskich państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Opiniowanie ekspertyz sanitarnych dotyczących wykonywania budynków, wykopów, instalacji naziemnych i podziemnych na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w okresie krótszym niż 50 lat od dnia zamknięcia składowiska państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

(*) w odniesieniu do przepisów art. 12 ust. 1a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(**) zgodnie z zakresem określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. Nr 210 z 2002 r. poz. 1792).