Prekursory narkotyków to substancje chemiczne posiadające szereg legalnych zastosowań, takich jak wytwarzanie tworzyw sztucznych, produktów farmaceutycznych, kosmetyków, perfum, detergentów lub środków aromatyzujących. Są one również przedmiotem obrotu na potrzeby legalnych zastosowań na rynkach regionalnych i światowych, ale niektóre z nich mogą zostać wykorzystane do produkcji narkotyków.

Organem właściwym do występowania do krajów trzecich z powiadomieniem przed wywozem w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 jest Główny Inspektor Sanitarny.

Prekursory narkotykowe to substancje sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Nr (WE) 273/2004 o prekursorach narkotykowych wymienione w poniższej tabeli: 

Obowiązki wprowadzających do obrotu prekursory narkotykowe kat. 2

 •  art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 273/2004
  Wyznaczenie Funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi i zgłoszenie nazwiska i szczegółów kontaktowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz informowanie o wszystkich zmianach dotyczących Funkcjonariusza.
 • art. 3 ust. 6 Rozporządzenia Nr 273/2004
  Zarejestrowanie i uaktualnianie w Biurze ds. Substancji Chemicznych adresu zakładu, w którym wytwarzane są substancje przed wprowadzeniem ich do obrotu.
 • art. 3 ust. 6a Rozporządzenia Nr 273/2004
  Zarejestrowany podmiot gospodarczy może dostarczyć substancje sklasyfikowane w kategorii 2A jedynie innym podmiotom gospodarczym lub użytkownikom, którzy również są zarejestrowani i podpisali deklaracje klienta przewidzianą w art. 4.
 • art. 4 Rozporządzenia 273/2004
  Pobranie od klienta deklaracji wskazującej na konkretny sposób wykorzystania substancji sklasyfikowanej – oddzielna deklaracja dla każdej substancji sklasyfikowanej lub pojedyncza deklaracja odnosząca się do kilku transakcji dotyczących tej samej substancji sklasyfikowanej przez okres nie dłuższy niż jeden rok.
 • art. 5 Rozporządzenia 273/2004
  Wszystkie transakcje muszą być odpowiednio udokumentowane tzn. wszystkie dokumenty handlowe (faktury, wykazy ładunków, dokumenty administracyjne, dokumenty przewozowe) muszą zawierać:

  • nazwę substancji sklasyfikowanej zgodną z załącznikiem Ilość i wagę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny, jeżeli to możliwe, jej ilość i wagę,
  • zawartość procentową substancji klasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny,
  • nazwę i adres dostawcy, jednostki rozprowadzającej, odbiorcy końcowego i o ile to możliwe innych podmiotów gospodarczych biorących dział transakcji,
  • dokumentację przechowuje się co najmniej przez trzy lata od roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja i musi być ona udostępniana na wniosek właściwych organów,
  • podmioty gospodarcze zapewniają, aby na substancjach sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I umieszczano etykiety przed ich wprowadzeniem do obrotu. Etykieta musi zawierać nazwy substancji według określeń zawartych w załączniku I.
 • art. 8 Rozporządzenia 273/2004
  Podmioty gospodarcze informują do 15 lutego w zwięzłej formie PPIS o ilościach sklasyfikowanych substancji kat. 2 wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia – o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej, dla prekursorów kategorii 3 zobowiązanie to ma zastosowanie jedynie na wniosek właściwych organów.

Przykładowo wypełniony wniosek powiadomienia przed ekspertowego (MCRN) przy eksporcie niektórych prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 do wybranych krajów trzecich oraz pusty formularz do pobrania można znaleźć w Może Ci się przydać.