Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

  • planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać,
    na środowisko, jeżeli został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisk.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach:

  • postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • postępowania w sprawie wydania innych decyzji w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jest:

  • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych oraz pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie zadań określonych dla niego w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w zakresie zadań określonych dla tych organów w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
  • właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.