W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111). Celem ustawy jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Istotą regulacji jest ograniczenie liczby zachorowań Polaków na nowotwory skóry, w tym czerniaka złośliwego, poprzez podniesienie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości działania promieniowania UV, wydzielanego przez solaria.

Ustawa dąży do zabezpieczenie zdrowia Polaków oraz spadku liczby zachorowań na nowotwory skóry poprzez wprowadzenie dwóch grup rozwiązań. Z jednej strony przepisy ustawy zobowiązują organy administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, w szczególności poprzez prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, które pozwolą zwiększyć świadomość społeczną. Z drugiej strony ustawa wprowadza szczególne regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie udostępniania solarium, które skłaniają właścicieli obiektów świadczących usługi solarium do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług, co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego osób z nich korzystających.

Solaria są objęte bieżącym nadzorem sanitarnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sposób konsekwentny, prowadzą działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy społeczeństwa na temat szkodliwości działania promieniowania UV, emitowanego przez kapsuły i łóżka opalające. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r., upoważnieni przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 771 kontroli (w tym również sprawdzających) podczas których skontrolowano 764 solaria, co stanowi blisko 19 % liczby wszystkich solariów  wykazanych w ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w I kwartale 2019 r.

Podczas kontroli sprawdzano stosowanie się do wymagań wynikających z ustawy z dnia 5 września 20117 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, w szczególności:

  • całkowitego zakazu udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18. roku życia);
  • całkowitego zakazu reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania
    solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz
    w środkach usług informatycznych;
  • obowiązku umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że zdecydowana większość (blisko 99 %) obiektów świadczących usługi w zakresie udostępniania solarium realizuje wymagania określone w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą kontynuować działania edukacyjne i kontrolne solariów.