Dystrybucja szczepionek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy m. in. ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. Szczególowe zasady przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposób przechowywania szczepionek określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju.

W celu realizacji Programu Szczepień Ochronnych

 • Świadczeniodawcy zgłaszają swoje zapotrzebowanie na szczepionki do poszczególnych powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych (PSSE), w których przeprowadza się ich analizę w odniesieniu do stanu uodpornienia w poszczególnych grupach wiekowych oraz do liczby mieszkańców objętych programem szczepień z danego teren.
 • PSSE przekazują zamówienia zbiorcze do poszczególnych wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych (WSSE)
 • WSSE przekazują zamówienie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.
 • WSSE odbierają preparaty szczepionkowe z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Epidemiologicznych.
 • PSSE odbierają preparaty z WSSE i przekazują do podmiotów leczniczych.

Łańcuch chłodniczy

Łańcuch chłodniczy – środki techniczne i rozwiązania organizacyjne służące utrzymaniu oraz monitorowaniu, zgodnych z zaleceniami wytwórców warunków przechowywania, transportu i dystrybucji produktów immunologicznych w celu zachowania ich trwałości i zapobieżenia zmniejszeniu ich skuteczności.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, szczepionki zakupione przez Ministra Zdrowia są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w przepisach prawa farmaceutycznego.

Podstawowe wskazania dotyczące prawidłowego przechowywania szczepionek

 • Zwracaj szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej temperatury przechowywania i transportu szczepionek. Temperaturą optymalną do przechowywania preparatów szczepionkowych jest temperatura od +2ºC do +8ºC.
 • Przechowuj preparaty z dala od bez bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
 • Prowadź systematyczny monitoring właściwej temperatury w urządzeniach chłodniczych.
 • Zapewnij efektywną dystrybucję szczepionek, nie dopuść do przerwania „zimnego łańcucha”.
 • Przestrzegaj daty ważności szczepionek.
 • Zapewnij zasilanie zastępcze dla urządzeń chłodniczych na wypadek braku dopływu energii elektrycznej.
 • Dbaj o wyposażenie sprzętowe.