Sposób i tryb przeprowadzania przez organy urzędowej kontroli żywności granicznej kontroli sanitarnej żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Określa rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200). Zgodnie z art. 16 ww. rozporządzenia (WE) nr 882/2004 kontrole urzędowe obejmują m.in. kontrolę dokumentacji, wyrywkową kontrolę identyfikacyjną oraz w stosownych przypadkach kontrolę bezpośrednią.

Kontrola bezpośrednia oznacza kontrolę żywności, która może obejmować kontrolę środków transportu, opakowania zbiorczego, etykietowania, temperatury oraz pobieranie próbek do analizy i badania laboratoryjne, a także wszelkie inne kontrole niezbędne do sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym.

W czasie granicznej kontroli sanitarnej próbki do badań laboratoryjnych pobiera się m.in.:

  1. w przypadku powzięcia, w wyniku dokonanych oględzin, uzasadnionego podejrzenia co do zgodności z wymaganiami zdrowotnymi towaru objętego kontrolą graniczną lub, jeżeli jest to uzasadnione, ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywności,
  2. zgodnie z postanowieniami obowiązujących wprost przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli towarów przywożonych z państw trzecich.

Zgodnie z przepisami unijnymi importer powiadamia o planowanej dacie i czasie bezpośredniego przybycia przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia (Designated Piont of Entry – DPE) przedkładając właściwemu organowi część I wspólnotowego dokumentu wejścia (Common Entry Document – CED), określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 669/2009, przynajmniej na jeden dzień roboczy przed fizycznym przybyciem przesyłki.

Szczegółowe wymagania określają poszczególne rozporządzenia unijne.