Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego towarów.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiedzialne za: jakość handlową, bezpieczeństwo żywności oraz stan fitosanitarny towarów, informują eksporterów o obowiązkach, które muszą być dopełnione podczas dokonywania wywozu świeżych owoców i warzyw z Polski do Federacji Rosyjskiej.

I. Eksporterzy świeżych owoców i warzyw (uwaga: eksporterzy innych owoców i warzyw – patrz rozdział II):

arbuzy, awokado, bakłażany, brukselka, brzoskwinie i nektarynki, cebula, cukinia, cykoria, czereśnie i wiśnie, czosnek, fasola, groch w strąkach, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta, karczochy, kiwi, marchew, melony, morele, ogórki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, owoce cytrusowe, papryka słodka, pieczarki, pomidory, pory, sałata i endywia, seler naciowy, szparagi, szpinak, śliwki, truskawki, winogrona deserowe.

Przed dokonaniem wywozu towaru muszą:

Wystąpić do właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu

oraz o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171., poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730). Uzyskanie zatwierdzenia oraz wpis do rejestru zakładów należy rozumieć jako objęcie zakładów nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania wymagań higieniczno-sanitarnych, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Zgłosić zamiar wywozu świeżych owoców i warzyw do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych:

 • pisemne zgłoszenie może być przekazane pocztą, faxem, drogą elektroniczną lub osobiście. Zgłoszenie zamiaru wywozu może być dokonane przez eksportera lub upoważnionego przez niego przedsiębiorcę będącego producentem lub dostawcą lub spedytorem artykułów rolno-spożywczych, które są przedmiotem zamierzonego eksportu.
 • w sytuacji, jeśli zgłoszenia zamiaru wywozu dokonuje podmiot upoważniony przez eksportera, powinien on do zgłoszenia dołączyć pisemne upoważnienie eksportera do dokonania przez niego tej czynności.

Po otrzymaniu zgłoszenia upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w zakresie zgodności jakości handlowej zgłoszonych świeżych owoców i warzyw z odpowiednimi wspólnotowymi normami handlowymi. Kontrola zgodności musi być przeprowadzona dla każdej eksportowanej partii. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:

 • świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
 • protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.

Zgłosić wniosek o wystawienie świadectwa fitosanitarnego do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do właściwego dla miejsca uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia towaru

Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 849)]. Do wniosku o wystawienie świadectwa fitosanitarnego dołącza się:

 • rosyjskie pozwolenie importowe wraz z urzędowym lub urzędowo potwierdzonym tłumaczeniem,
 • pisemne pełnomocnictwo eksportera do dokonania czynności w sytuacji, gdy wniosek składa podmiot upoważniony przez eksportera, oraz
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do występowania w imieniu wskazanego eksportera,
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie, w miejscu pochodzenia, wymagań specjalnych określonych przez Federację Rosyjską, jeżeli wniosek o wystawienie świadectwa jest złożony do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa innego niż wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca uprawy,
 • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli w wymaganiach Federacji Rosyjskiej obowiązek przeprowadzenia takiego zabiegu został ustanowiony,
 • świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu,
 • na wezwanie inspektora – inne dokumenty niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co do której ma być wydane zaświadczenie (tj. świadectwo fitosanitarne).

Po otrzymaniu zgłoszenia, upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w celu dokonania oceny stanu fitosanitarnego. Kontrola fitosanitarna musi być przeprowadzona w odniesieniu do całości eksportowanej przesyłki.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor, w zależności od jej wyniku, wystawia:

 • świadectwo fitosanitarne kierowane do służb fitosanitarnych Federacji Rosyjskiej lub
 • postanowienie o odmowie wydania świadectwa.

Po wystawieniu świadectwa fitosanitarnego przesyłka jest plombowana przez inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz do dokumentów dołączana jest informacja o nałożonych plombach.

Spełnić wymagania wynikające z prawodawstwa rosyjskiego dotyczące:

 • wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów informacji o zastosowanych środkach ochrony roślin oraz
 • obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów informacji o dacie wykonania ostatniego zabiegu,
 • obowiązku dołączania certyfikatów bezpieczeństwa na produkty pochodzące z innych Państw Członkowskich, jeśli taki wymóg został wprowadzony przez stronę rosyjską (aktualne informacje na stronie www.piorin.gov.pl, zakładka informacja dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej,

wynikające z „Memorandum z dnia 26 marca 2008 roku dotyczącego bezpieczeństwa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów”.

Spełnienie w/w wymagań eksporter poświadcza według wzoru oświadczenia, który jest dostępny w wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa.

Zgłosić przesyłkę do odprawy wywozowej polskim organom celnym, w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy polskie świadectwo fitosanitarne.

Polski organ celny, oprócz innych działań związany z procedurą celną, dokonuje kontroli świadectwa fitosanitarnego, zabezpieczeń przesyłki, pod kątem ich zgodności z wzorami oryginalnych dokumentów oraz plomb.
Po dokonaniu kontroli, organ celny potwierdza na świadectwie fitosanitarnym pieczęcią, że przedstawiony dokument jest oryginalny oraz że zawartość przesyłki nie została zmieniona po kontroli fitosanitarnej. Następnie organ celny nakłada na przesyłkę własne zamknięcia celne. W przypadku przesyłek wywożonych przez eksporterów upoważnionych do stosowania uproszczonej procedury celnej, czynności te wykonuje sam eksporter. Brak wymienionych oznaczeń celnych będzie skutkował zakwestionowaniem przesyłki przez stronę rosyjską.

W przypadku, gdy przesyłce towarzyszy polskie świadectwo fitosanitarne dokonać wwozu przesyłki na terytorium Federacji Rosyjskiej przez punkt wskazany w świadectwie fitosanitarnym, wyznaczony przez stronę rosyjską (lista punktów wwozu do pobrania z prawej strony – Może ci się przydać) .

II. Eksporterzy świeżych owoców i warzyw gatunków innych niż wymienione w rozdziale I muszą spełnić warunki określone w pkt. 1, 3-6 rozdziału I.


Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie eksportu produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wwożonych do Federacji Rosyjskiej z dnia 18 września 2009 r.

W dniu 18 września 2009 roku odbyło się w Kaliningradzie spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej. Podczas spotkania omawiane były kwestie dotyczące bezpieczeństwa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych do Federacji Rosyjskiej.

Przedstawiciele Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej przekazali wyniki monitoringu pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w towarach roślinnych. Od początku 2009 roku strona rosyjska zakwestionowała 100 przesyłek m.in. jabłek, kapusty pekińskiej, truskawek, wiśni, pomidorów.

W związku z występującymi przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów określonych w prawie rosyjskim uprzejmie informuję, że od 1 października 2009 roku Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej wprowadza dodatkowo obowiązek załączania certyfikatów bezpieczeństwa do każdej partii truskawek, wiśni, pomidorów wyprodukowanych i eksportowanych do Federacji Rosyjskiej z Polski.

Jednocześnie przypominam, iż nie uległ zmianie dotychczasowy obowiązek dołączania certyfikatów bezpieczeństwa do każdej partii jabłek i kapusty pekińskiej eksportowanych z Polski do Federacji Rosyjskiej.

Strona rosyjska rozszerzyła, w odniesieniu do stanu na połowę czerwca 2009 roku, obowiązek dołączania certyfikatów bezpieczeństwa o przesyłki i produkty roślinne pochodzące z następujących państw:

 • Holandia – cebula, gruszki, ziemniaki, rzodkiew, bakłażany;
 • Republika Federalna Niemiec – jabłka.

Należy nadmienić, iż podczas rozmów strona rosyjska przekazała informacje wskazujące na nierzetelne sporządzanie informacji o stosowanych środkach ochrony roślin i dacie ostatniego zabiegu. W związku z tym uprzejmie proszę o prawidłowe sporządzanie wyżej wymienionych informacji w oparciu o ewidencje zabiegów ochrony roślin, którą obowiązkowo prowadzą producenci.

Ponadto w związku z sytuacją dołączenia certyfikatów bezpieczeństwa do partii produkcji, dostarczanej do Federacji Rosyjskiej z państw członkowskich UE, w których zawartość pestycydów, azotanów i azotynów znacznie przekracza najwyższe dopuszczalne poziomy, ustanowione przez ustawodawstwo rosyjskie, Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej nie będzie uznawać po 1 października 2009 r. certyfikatów bezpieczeństwa, wydanych przez następujące laboratoria:

 1. Lara europe analyses – Departament „Qualite securite alimentare” – Francja;
 2. Antonio Abellan Caravasca SL (Fitosoil) – Hiszpania;
 3. COEXPHAL Esterban Murillo – Hiszpania;
 4. Biolab Ipiros – Grecja.

Zapoznaj się także z:

 1. Porozumienie pomiędzy GIORiN, GIS, GIJHARS w sprawie współpracy PIORiN, PIS i IJHARS przy kontroli produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej
 2. Wspólne wymagania sanitarno-epidemiologiczne i higieniczne dla towarów podlegających sanitarno-epidemiologicznemu nadzorowi (j. rosyjski)
 3. Poradnik: Prowadzenia dobrowolnego monitoringu pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w ramach kontroli wewnętrznej