Państwowa Inspekcja Sanitarna corocznie opracowuje jednolity ramowy plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu.

Zgodnie z kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmuje on urzędową kontrolę i monitoring żywności pochodzenia niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu oraz produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym. „Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu” jest opracowywany w GIS corocznie we współpracy z jednostkami badawczo – rozwojowymi na szczeblu centralnym.

Za nadzór nad procesem planowania i realizacji zadań określonych w rocznym planie pobierania próbek i badania żywności w województwie oraz sporządzaniem stosownych raportów z realizacji odpowiedzialni są Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni. Poszczególne grupy i podgrupy asortymentu rekomendowane są do badań na podstawie:

 • obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zaleceń i wytycznych Komisji Europejskiej,
 • najczęściej występujących potencjalnych zagrożeń zdrowia ludzi wynikających ze spożycia żywności,
 • oceny ryzyka,
 • dotychczasowych wyników badań naukowych i monitoringowych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • struktury spożycia żywności (wielkość spożycia niektórych produktów w kraju).

Poszczególne kierunki badań wybierane są na podstawie:

 • zakresu kompetencji PIS,
 • obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zaleceń i wytycznych Komisji Europejskiej,
 • najczęściej występujących potencjalnych zagrożeń zdrowia ludzi wynikających ze spożycia żywności,
 • oceny ryzyka,
 • dotychczasowych wyników badań naukowych i monitoringowych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • struktury spożycia żywności (wielkości spożycia niektórych produktów w kraju), bazy laboratoryjnej PIS, w zależności od specyfiki danego kierunku badań do opracowywania planu mogą zostać wykorzystane dodatkowo: dane na temat specyfiki polskiego rolnictwa, wielkości/ struktury spożycia niektórych produktów w kraju z wykorzystaniem danych statystycznych, i in.

Ww. plany roczne uwzględniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności (w tym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ) oraz ocenę ryzyka. Sprawozdania z realizacji planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu sporządzane są w systemie półrocznym i rocznym zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku urzędowej kontroli, jak i monitoringu w przypadku stwierdzenia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych w aktach prawnych, podejmowane są odpowiednie działania w celu wyeliminowania zagrożenia w ramach urzędowej kontroli oraz sytemu RASFF.