Głównym celem działalności Wydziału ds. Higieny Radiacyjnej jest:

• nadzór nad ochroną radiologiczną osób zawodowo narażonych, pacjenta i populacji przy medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego,
• nadzór w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym od 0 do 300 GHz
w środowisku pracy,
• prowadzenie procesu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (osoby odpowiedzialnej za stan ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich),
• prowadzenie rejestrów oraz nadzór nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz dla osób, które ukończyły szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta,
• prowadzenie ewidencji zezwoleń na uruchomienie pracowni i aparatów rentgenowskich,
• prowadzenie procesu wydawania zgód na świadczenia medyczne w zakresie radioterapii,
• prowadzenie ewidencji wydawanych (przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz przez Głównego Inspektora Sanitarnego) zgód na świadczenia medyczne,
• prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie aktów prawnych dotyczących zagadnień higieny radiacyjnej,
• prowadzenie działalności opiniotwórczej, informacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym.

Wydział sprawuje nadzór nad działalnością pionu higieny radiacyjnej, który w formie oddziałów funkcjonuje w każdej z 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Działania związane z realizacją zadań pionu higieny radiacyjnej, Wydział realizuje poprzez koordynowanie:
• kontroli pracowni rentgenowskich oraz zakładów pracy posiadających urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne pod kątem spełniania wymagań przepisów prawa,
• wykonywania pomiarów dozymetrycznych wokół źródeł promieniowania jonizującego i źródeł pól elektromagnetycznych oraz ocenę warunków na stanowisku pracy,
• prowadzenia postępowań administracyjnych (wydawanie decyzji, postanowień, zaleceń itp.) w celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości,
• ocen wyników pomiarów dawek indywidualnych osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego
w przypadku przekroczenia dawek granicznych promieniowania jonizującego i przy rozpoznawaniu choroby zawodowej związanej z ekspozycją na promieniowanie jonizujące,
• kontroli przestrzegania zasad ochrony radiologicznej pacjenta
w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym, w tym prowadzenie kontroli jakości aparatury rentgenowskiej,
• opiniowania projektów nowopowstających lub modernizowanych zakładów stosujących źródła promieniowania,
• wykonywania pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach wody powierzchniowej, wody do picia z sieci wodociągowej, produktów żywnościowych oraz pasz.

Lista jednostek organizujących szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

 

 

Profilaktyka HIV/AIDS