Klauzula informacyjna – skargi i wnioski

Klauzula informacyjna – skargi i wnioski

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą w Warszawie (03-729), przy ul. Targowej 65, z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: inspektorat@gis.gov.pl.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@gis.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dział VIII Skargi i wnioski.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane, w przypadku braku właściwości Głównego Inspektora Sanitarnego, wyłącznie organom, które są właściwe do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia skargi lub wniosku, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz ich sprostowania.
  8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku. W przypadku nie wskazania adresu wnoszącego i niemożności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 

Data utworzenia: 04/09/2019 12:04
Osoba publikująca: Paweł Słonecki
Data modyfikacji: 25/10/2019 13:12
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki