Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Czym jest informacja sektora publicznego?

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

  1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  2. należy podać czas wytworzenia i pozyskania informacji od Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  3. jeśli pozyskana treść informacji będzie przetwarzana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
  4. Główny Inspektorat Sanitarny nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego;
  5. ponadto należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany w przypadku informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na wniosek są określane odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane Wnioskodawcy.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego ofertę zawierającą warunki lub informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Główny Inspektor Sanitarny, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Od decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, które są następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wnioskodawca może także wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. decyzje bez skorzystania z prawa do zwrócenia się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takim przypadku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosi się za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.


Data utworzenia: 04/06/2018 12:41
Osoba publikująca: Magda Majsak
Data modyfikacji: 25/06/2018 15:58
Osoba modyfikująca: Magda Majsak