System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

popc

Projekt zakłada stworzenie systemu powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej, oferującego e-usługę w której czas szczegółowej analizy powiadomień składanych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ulegnie znacznemu skróceniu. Prostsze i bardziej intuicyjne będzie również korzystanie z danych udostępnionych w publicznym rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania. Projekt będzie przedsięwzięciem o charakterze centralnym, skierowanym do wielu zainteresowanych. Żywność prozdrowotna, która objęta jest obowiązkiem powiadamiania cieszy się dużą popularnością wśród konsumentów. System powiadamiania będzie zapobiegać wprowadzaniu do obrotu produktów niespełniających kryteriów stawianych środkom spożywczym. Dzięki funkcjonalnościom systemu już na etapie składania powiadomienia, w przypadku niezgodności produktu z obowiązującym prawem żywnościowym, przedsiębiorca uzyska informację o potencjalnych zastrzeżeniach do produktu. System zapobiegać będzie sytuacjom, w których do obrotu wprowadzana jest nieautoryzowana nowa żywność, produkty, które powinny być wprowadzane jako produkty lecznicze lub produkty zawierające w swoim składzie niedopuszczone w UE formy chemiczne witamin lub składników mineralnych.

Projekt przewidziany na lata 2020-2023.

Status projektu

 • Projekt w realizacji
 • 15 lipca 2020 r. – podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu.

Zaangażowani

Beneficjent: Główny Inspektorat Sanitarny

Nowa funkcjonalność e-usługi

Dokonanie automatycznej analizy zgodności informacji podanych na etykiecie z przepisami prawa, normami i danymi oraz informacjami podanymi w powiadomieniu;- automatyczna analiza zgodności składu wprowadzanego produktu z przepisami prawa, normami, oraz aktualną wiedzą na temat poszczególnych składników;- formularz powiadomienia będzie częściowo automatycznie uzupełniony danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy (dane z rejestrów KRS, REGON, CEIDG)- w przypadku konieczności opłacenia powiadomienia zapewni przekierowanie usługobiorcy do właściwego pośrednika celem dokonania płatności; – całość korespondencji prowadzona będzie w formie elektronicznej.

Cel projektu

 • Udostępnienie ustandaryzowanych procedur analizy powiadomień.
 • Optymalizacja czasu rozpatrywania powiadomień.
 • Udostępnienie dojrzałych narzędzi do elektronicznej komunikacji pomiędzy interesariuszami procesu.
 • Możliwość efektywnego wyszukiwania informacji oraz monitorowanie procesu wprowadzania żywności objętej obowiązkiem powiadamiania na rynek. Złożenie powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności objętej obowiązkiem powiadamiania- obowiązek wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.).

Oczekiwane rezultat

 • Dla Przedsiębiorców – oszczędność czasu rozpatrywania powiadomienia, zmniejszenie ryzyka wprowadzenia do obrotu produktu niespełniającego wymagań prawa i związanych z tym konsekwencji, ułatwienie działalności eksportowej, usprawnienie wymiany informacji z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorującymi przedsiębiorcę, skrócenie czasu trwania postępowań wyjaśniających.
 • Dla organów Inspekcji Sanitarnej – skrócenie czasu i automatyzacja weryfikacji powiadomień, usprawnienie wymiany informacji pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Dla Obywateli – wyeliminowanie ryzyka związanego z naruszeniem przepisów prawa żywnościowego przez przedsiębiorców przy wprowadzaniu produktów do obrotu.

Produkt końcowy projektu

 • System analizy powiadomień (SAP);
 • Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR);
 • Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA).

Harmonogram realizacji projektu

Projekt realizowany będzie etapami opierającymi się Kamienie milowe:

 • podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji;
 • podpisanie umowy na wykonanie systemu;
 • badania preferencji użytkowników, opracowanie makiet UX i grafiki;
 • udostępnienie środowiska testowego AI;
 • udostępnienie środowiska testowego dla pozostałych modułów Systemu;
 • udostępnienie środowiska produkcyjnego do testów;
 • zakończenie szkoleń;
 • podpisanie umowy na usługi testów bezpieczeństwa i wydajności;
 • zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności;
 • zakończenie promocji projektu;
 • zakończenie realizacji systemu.

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 10 706 346,71 PLN , (dofinansowanie 84,63%);
 • Budżet państwa: 1 944 423,37 PLN.

Materiały

Protokół z publicznej prezentacji projektu SPOŻ
Prezentacja założeń projektu

Data utworzenia: 14/08/2020 16:50
Osoba publikująca: Magda Majsak
Data modyfikacji: 17/08/2020 9:12
Osoba modyfikująca: Magda Majsak