Prezentacja publiczna założeń projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”

Obwieszczenie publiczne z dnia 23 września 2019 r.

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach II Osi priorytetowej ” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: k.czescik@gis.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019 r., godz. 16.00.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym http://gis.gov.pl/bip_list/inspektor-ochrony-danych/ogolna-klauzula-informacyjna/

 

Protokół z publicznej prezentacji projektu SPOŻ

 

 

Data utworzenia: 23/09/2019 9:23
Osoba publikująca: Paweł Słonecki
Data modyfikacji: 14/10/2019 14:14
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki