Ogłoszenia i stanowiska

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że prowadzi dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zapraszającego informacji na temat kompleksowej realizacji kampanii internetowej, w tym w mediach społecznościowych w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (zwany dalej Zapraszającym/Zamawiającym) informuje, że prowadzi dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zapraszającego informacji na temat kompleksowej realizacji kampanii internetowej, w tym w mediach społecznościowych.
Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
1. Nazwa i adres Zapraszającego
Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, ul. Targowa 65 03-729 Warszawa
2. Uczestnicy dialogu technicznego
Uczestnikiem dialogu technicznego może być podmiot działający w branży e-marketingu, który udokumentuje doświadczenie, poprzez złożenie wykazu usług (załącznik nr 2), potwierdzających realizację kampanii internetowych, w tym w mediach społecznościowych, o wartości co najmniej 100 000 zł, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez podmiot jest krótszy – w tym okresie.
Liczba usług oraz wielkość usługi będą stanowiły istotne kryterium wyboru Uczestników Dialogu.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie zaplanowanie i przeprowadzenie w Internecie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej, wykorzystującej ciekawe i angażujące treści oraz różnorodne formy i kanały dotarcia oraz analiza jej skuteczności.
Zamawiający oczekuje kompleksowej usługi polegającej na planowaniu, tworzeniu, udostępnianiu i dystrybucji istotnych i unikatowych z punktu widzenia odbiorców treści, przy zastosowaniu różnorodnych form przekazu i kanałów dystrybucji.
Zamawiający oczekuje od wykonawcy:
(1) dotarcia do grup docelowych;
(2) utworzenia i obsługi stron na wskazanych w strategii portalach społecznościowych (np. Facebook, Google Plus, Twitter, Linkedln, Pinterest);
(3) nawiązania pozytywnych relacji z użytkownikami, zaangażowania w rozmowy społecznościowe na forach i blogach. Udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników;
(4) wykorzystania różnego rodzaju kanałów i środków dotarcia, przy czym pożądanymi przez Zamawiającego będą:
a) media społecznościowe,
b) narzędzia do komunikacji wizualnej (np. Instagram, Snapchat, infografiki),
c) newslettery,
d) blogi tematyczne, działania z blogosferą i blogerami,
e) artykuły na portalach internetowych,
f) treści video, youtube, współpraca z jutuberaml;
(5) promocji zamieszczanych treści w grupach docelowych;
(6) przygotowania i wdrożenia aplikacji angażującej, spójnej z celami kampanii;
(7) przekierowania na wskazane strony internetowe (landing page);
(8) przystosowania treści do urządzeń mobilnych;
(9) odpowiedniego dopasowania kanałów dotarcia do tematyki i grup odbiorców, przy uwzględnieniu oczekiwań, nastrojów i preferencji użytkowników sieci Internet;
(10) oznaczenia przygotowywanych treści ciągiem logotypów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów współfinansowanych w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy;
(11) stałego monitorowania statystyk, raportowania działań w trybie miesięcznym;
(12) przygotowywania propozycji planu działań miesięcznych w zakresie prowadzonej kampanii, z uwzględnieniem szczegółowej propozycji kanałów dotarcia, tematów, formy publikacji (np. artykuł, wywiad, infografiki) oraz przewidywalnym dotarciu;
(13) przygotowywania wszelkich treści do publikacji w konsultacji z przedstawicielami GIS, wraz ze wskazaniem składu proponowanego zespołu projektowego,
4. Cel i założenia kampanii
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.
Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym (15-49 lat), kobiety ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.
Pobocznym celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawalności projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w grupach docelowych i platform internetowych: www.zdrowiewciazy.pl,www.e-zdrowiewpracy.pl,www.e-stawiamnazdrowie.pl, jako rzetelnych i wyczerpujących źródeł wiedzy na temat uzależnień i ich przeciwdziałania.
W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, poza komunikatem tekstowym, Zamawiający oczekuje wykorzystania innych form przekazu, takich jak przekaz wizualny czy multimedialny.
5. Przedmiot dialogu technicznego
Zapraszający zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie kompleksowa usługa prowadzenia kampanii społecznej w Internecie.
W związku z powyższym Zapraszający, w toku dialogu zamierza pozyskać wiedzę w zakresie optymalnego zdefiniowania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i warunków umowy.
W ramach dialogu technicznego oczekuje się:
1) Przedstawienia i omówienia kryteriów, które powinien spełniać wykonawca zamówienia.
2) Przedstawienia i omówienia harmonogramu realizacji kampanii wraz z określeniem liczby osób/zespołów gwarantujących wykonanie zamówienia ze strony potencjalnego wykonawcy w założonym terminie.
3) Omówienia proponowanych rozwiązań w zakresie strategii promocji w sieci i doboru narzędzi, biorąc pod uwagę ich skuteczność w grupach docelowych.
4) Omówienia możliwości wykorzystania technologii wearable w kampanii.
5) Przedstawienia propozycji kierunków kreatywnych kampanii.
6) Przedstawienia i omówienia przykładowych specyfikacji proponowanych strategii.
7) W przypadku przedstawienia propozycji innych elementów kampanii, niż wskazane w niniejszym Ogłoszeniu- analiza i dyskusja na temat kosztów i korzyści proponowanego rozwiązania.
8) Wskazania skutecznych narzędzi do mierzenia zaangażowania w mediach społecznościowych oraz wskazania mierników mierzących zasięg i skuteczność kampanii.
9) Przedstawienia szacunkowych kosztów realizacji kampanii.
10) Przedstawienia propozycji głównych elementów przyszłego zamówienia w zakresie SIWZ (tj. przykładowych warunków udziału w postępowaniu i pozacenowych kryteriów oceny ofert), OPZ i warunków umowy.
Zapraszający wyznaczy terminy spotkań z Uczestnikami dialogu w okresie od 5 listopada 2015 r. do 10 listopada 2015 r.
6. Zasady prowadzenia dialogu technicznego
1) Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 31 a -31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
2) Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących oraz oferowanych przez nich rozwiązań. Dialog ma na celu pozyskanie informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapraszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dialogu z podmiotami, które zostaną wybrane na podstawie ustalonych kryteriów.
3) Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów w terminach określonych przez Zapraszającego.
4) Zapraszający sporządzi z dialogu pisemny protokół. Zapraszający zastrzega sobie możliwość rejestracji audio przebiegu dialogu.
5) Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego upływa dnia 2 listopada 2015 r., o godz. 16:00.
6) Zapraszający przewiduje przeprowadzenie spotkań z Uczestnikami dialogu w okresie między 5 a 10 listopada 2015 r.
7) Okres prowadzenia Dialogu Technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.
8) Podmioty zainteresowane dialogiem otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu, z co najmniej trzydniowym (3) wyprzedzeniem. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. O zakończeniu dialogu Zapraszający niezwłocznie informuje uczestniczące w nim podmioty. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu.
9) Dialog ma charakter jawny.
10) Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.
11) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.
12) Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
13) Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
14) Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
1) Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:
(1) drogą elektroniczną na adres: a.matyszkiewicz@gis.gov.pl
Proszę o umieszczenie w tytule wiadomości zwrotu: „Dialog techniczny KIK/68”;
(2) faksem na numer: 22 536 14 52;
(3) osobiście w siedzibie GIS, Warszawa, ul. Targowa 65.
2) Termin składania wniosków: do dnia 2 listopada, do godz. 16:00.
3) Zapraszający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów.
4) W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
8. Warunki udziału w dialogu technicznym
1) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
2) Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego bezwzględnie powinien zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, adres jego siedziby, wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu.
3) Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim.
4) Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
5) Do uczestnictwa w Dialogu technicznym zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 (pięciu) Uczestników, którzy udokumentują największą liczbę zrealizowanych kampanii internetowych, w tym w mediach społecznościowych, o minimalnej wartości 100 000,00 zł każda, którzy w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie złożą w określonym terminie komplet wymaganych dokumentów, w tym prawidłowo wypełniony Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.
6) Jeżeli liczba podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu technicznym, które spełnią warunki udziału w dialogu technicznym będzie większa niż 5 (pięć), Zapraszający zaprosi do dialogu technicznego podmioty, które zrealizowały największą liczbę kampanii, zgodnie z załączonym do wniosku wykazem.
7) W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników zrealizuje taką samą liczbę usług (kampanii) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi dialogu technicznego, decydujące znaczenie dla kwalifikacji (zaproszenia do udziału w dialogu), będzie miała łączna wartość wszystkich zamówień.
8) Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Uczestnicy zobowiązani będą do dołączenia do wniosku od dopuszczenie do dialogu technicznego tabeli (Załącznik nr 2) zawierającej wykaz prowadzonych kampanii internetowych.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

WYKAZ KAMPANII


Oświadczenie w sprawie realizacji przez Główny Inspektorat Sanitarny spotów informacyjnych dotyczących tzw. dopalaczy


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94 poz. 551 z późn. zm.) Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż w celu poprawy efektywności energetycznej stosuje następujące środki zgodne z art. 10 ust. 2 w/w ustawy tj.:

nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja.


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Uprzejmie informuję, że sens wpisu, zamieszczonego w dniu 11 lutego 2017 r. na portalu Facebook, w profilu Głównego Inspektoratu Sanitarnego, o konsekwencjach unikania szczepień ochronnych, sprowadzał się do stwierdzenia, że każdy rodzic chce jak najlepiej dla własnych dzieci, a zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym.

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w tym m. in. pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia. Osobom, które chciałyby poszerzyć wiedzę na temat szczepień ochronnych polecana jest witryna: http://www.szczepienia.gis.gov.pl/.

Data utworzenia: 15/04/2018 18:13
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 19/06/2018 10:30
Osoba modyfikująca: paramika

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?