Ogłoszenie o organizacji międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych

OGŁOSZENIE 

o organizacji międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków

 

Główny Inspektor Sanitarny informuje o możliwości zgłaszania się laboratoriów pomiarowych (LP) do udziału w międzylabolatoryjnych pomiarach porównawczych, o których mowa
w art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.), w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, lokali lub pomieszczeń organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w 2020 r.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej Główny Inspektor Sanitarny organizuje międzylaboratoryjne pomiary porównawcze.

Zgodnie z art. 25 ust. 3. ww. ustawy Główny Inspektor Sanitarny informuje o organizacji międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, przez ogłoszenie, które zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

 

Zgodnie z art. 23d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. poz. 1792, z późn. zm.) zbywca budynku, lokalu lub pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi oraz wynajmujący budynek, lokal lub pomieszczenie, przeznaczone na pobyt ludzi, przekazuje na żądanie nabywcy lub najemcy takiego budynku, lokalu lub pomieszczenia informację
o wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu odpowiednio
w budynku, lokalu lub pomieszczeniu.

Zgodnie z art. 23d ust. 4 ww. ustawy pomiary, prowadzą laboratoria, które posiadają akredytację w zakresie prowadzenia takich pomiarów. Laboratoria te przygotowują informację, o której mowa w ust. 1.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej  w terminie 5 lat od dnia jej wejścia w życie pomiarów, o których mowa w art. 23d ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, mogą dokonywać także laboratoria, które posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe, zapewniające prawidłowość dokonywania pomiarów, oraz uczestniczą, na koszt własny, w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Wymagania dla laboratorium pomiarowego (LP) uczestniczącego
  w miedzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu wewnątrz pomieszczeń

 

1) Wymagania konieczne

 

Laboratorium pomiarowe (LP), uczestniczące w pomiarach porównawczych:

 • posiada osobowość prawną lub osobowość prawną posiada jednostka nadrzędna, której LP jest częścią;
 • zapewnia odpowiednie wyposażenie;
 • zapewnia warunki lokalowe i środowiskowe gwarantujące prawidłowość wykonywania pomiarów;
 • uczestniczy na koszt własny w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • ma wdrożony system zapewnienia jakości wykonywanych badań, który umożliwia wykazanie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 i zapewnienia jakości wyników, tj.:
  • posiada procedury pomiarowe oraz zapewnia:
   • kompetentny personel;
   • wyposażenie właściwe do wykonywanych pomiarów (opisane poniżej);
   • odpowiednie pomieszczenia dla prowadzonej działalności (opisane poniżej);
   • procedurę identyfikacji i dystrybucji detektorów oraz archiwizacji wyników;
   • sposób określania niepewności pomiarowej w oparciu o dokument EA (European co-operation for Accreditation) EA-04/16.

 

2) Szczegółowe wymagania odnośnie wyposażenia, jakie powinno zapewnić laboratorium LP:

 • mierniki / detektory do pomiarów długookresowych stężenia radonu, odpowiednie do zakresu porównań;
 • detektory pasywne:
  • dolny limit detekcji ekspozycji na radon detektorów pasywnych LLD < 70 kBq·h/m3
  • system trawienia i odczytu
 • mierniki aktywne:
  • dolny limit detekcji radonu dla detektorów aktywnych LLD < 50 Bq/m3
  • zapewniające ciągły pomiar w czasie nie krótszym niż 30 dni umożliwiające określenie średniego miesięcznego stężenia promieniotwórczego radonu
  • aktualne świadectwo wzorcowania

 

3) Laboratorium LP powinno zapewnić warunki lokalowe odpowiednie dla działalności i niemające negatywnego wpływu na ważność wyników, w szczególności musi zapewnić pomieszczenia, w których będzie używane i przechowywane wyposażenie zgodnie z wymaganiami producenta. Ponadto, jeśli dotyczy, LP musi zapewnić pomieszczenia
ze stanowiskami do wytrawiania i odczytu detektorów śladowych oraz pomieszczenia zapewniające przechowywanie detektorów po ekspozycji do czasu odczytu w niskim stężeniu promieniotwórczym radonu.

4) Laboratorium LP powinno zapewnić warunki środowiskowe, odpowiednie do prowadzonej działalności, w szczególności zapewniające przechowywanie wyposażenia pomiarowego zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania dodatkowe

 • Oświadczenie dotyczące zgodności stosowanej metody pomiarowej z normą ISO11665-4 lub ISO11665-5.

 

 1. Wymagane dokumenty
  1. Dokument potwierdzający status jednostki, np. dane z wpisu w rejestrze REGON, KRS, RIN (nazwa laboratorium i dane teleadresowe, numer NIP, REGON, KRS, itp.).
  2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wzór formularza – Załącznik 1) wraz z wymienionymi w nim załącznikami FZ-1, FZ-2 i FZ-3. Formularz zgłoszeniowy zawiera informacje: opis stosowanych detektorów pasywnych, systemu wytrawiania i odczytu, opis stosowanych detektorów aktywnych (mierników) – model/typ, rok produkcji, opis metody pomiaru stężenia promieniotwórczego radonu wraz z opisem wyznaczania niepewności pomiarowej, opis sposobu określania średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu na podstawie pomiarów długookresowych tj. powyżej 1 miesiąca.
  3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych dla laboratorium (LP) uczestniczącego w miedzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu wewnątrz pomieszczeń.
  4. Oświadczenie dotyczące zgodności stosowanej metody pomiarowej z normą ISO11665-4 lub ISO11665-5 – jeżeli dotyczy.

 

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

 

III. Zgłoszenia (wraz z dokumentacją) proszę złożyć do dnia 16 września 2020 r.

 

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres: sekretariat.hsr@gis.gov.pl

 

 

Data utworzenia: 13/08/2020 12:12
Osoba publikująca: Paweł Słonecki
Data modyfikacji: 03/09/2020 8:50
Osoba modyfikująca: Karolina Białogłowska