Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Główny Inspektorat Sanitarny
w Warszawie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, tj. osoby głuche i głucho niewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

1) korzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ułatwi porozumienie
z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie,

2) usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, tj. m.in.:
– korzystanie z poczty elektronicznej,
– przesyłanie faksów,
– korzystanie ze strony internetowej danej instytucji.

3) skorzystania z pomocy tłumacza :
– polskiego języka migowego (PJM),
– systemu językowo-migowego (SJM)
– sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Główny Inspektorat Sanitarny udostępnia ww. osobom następujące formy kontaktu:
– poczta elektroniczna: inspektorat@gis.gov.pl.
– fax: (22) 635-61-94
– telefon: (22) 536-13-00

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną, faksem lub złożyć osobiście w kancelarii Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa.

Formularz zgłoszeniowy

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Data utworzenia: 15/04/2018 12:55
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 12/02/2019 12:32
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki