Ogłoszenia

Majątek Głównego Inspektoratu Sanitarnego (stan na dzień 31.12.2015 roku)
Główny Inspektorat Sanitarny posiada we władaniu zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Warszawie przy ul. Targowej 65, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o numerach 26/3, 26/4, 26/5 o powierzchni łącznej 3002 m2, przekazaną w nieodpłatny trwały zarząd Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 1/07 z dnia 12.01.2007 roku.
Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 11 716 886,21 zł.

Data utworzenia: 15/04/2018 17:52
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 15/04/2018 17:52
Osoba modyfikująca: paramika