Ochrona Danych Osobowych

Ogólna Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą w Warszawie (03-729), przy ul. Targowej 65, z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: inspektorat@gis.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@gis.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( 6 ust. 1 lit c RODO) lub w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO).
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom właściwym do rozpatrzenia danej sprawy oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej sprawy, a następnie w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 7. Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • usunięcia danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
 1. Przysługuje Państwu także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Szczegółowe klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna – petycje

Klauzula informacyjna – skargi i wnioski

Klauzula informacyjna – dostęp do informacji publicznej

Klauzula informacyjna – nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia

Klauzula informacyjna staż, praktyki

Klauzula informacyjna – nadawanie uprawnienia rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych

 

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych

Martyna Kalwara

e-mail: iod@gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

Data utworzenia: 15/04/2018 18:20
Osoba publikująca: Magda Majsak
Data modyfikacji: 24/08/2020 15:37
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki