w zakresie art. 44c ust. 1

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie wytwarzania tego produktu lub wycofanie go z obrotu, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. Główny Inspektor Sanitarny podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, przez ogłoszenie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej nazwy produktu, nazwy producenta, rodzaju opakowania i jego wielkości.

Wykaz decyzji 2020

Wykaz decyzji 2019

Wykaz decyzji 2018

Wykaz decyzji 2017

Wykaz decyzji 2016

Wykaz decyzji 2015

link do decyzji 2010-2014- http://stara.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=9&id=12

 

Data utworzenia: 31/03/2020 9:31
Osoba publikująca: Paweł Słonecki
Data modyfikacji: 20/04/2020 8:49
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki