Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Główny Inspektor Sanitarny:

  • w trybie art. 53 ww. ustawy uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • w trybie w art. 54 opiniuje projekt programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty wydane w 2014 r.

Dokumenty wydane w 2015 r.

Dokumenty wydane w 2016 r.