Jednym z priorytetów EFSA jest wzmocnienie współpracy w Europie.

Zgodnie z art. 36 Rozporządzenia (WE) 178/2002 utworzono sieć organizacji współpracujących z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności. Organizacje te zostały nominowane przez Państwa Członkowskie w ramach implementacji „Strategii o współpracy i łączeniu się w sieci”. Lista ta jest „dokumentem żywym” i obecnie jest aktualizowana. Każda jednostka spełniająca kryteria określone w wytycznych zamieszczonych poniżej może aplikować do Listy EFSA.

Organizacje znajdujące się na liście współpracują z EFSA w takich zakresach jak:

  • zbieranie danych,
  • przygotowywanie opinii naukowych,
  • wsparcie naukowe i techniczne.

Organizacje te mogą ubiegać się o realizację grantów współfinansowanych przez EFSA ogłaszanych jako „Call for proposal – Grands”.

Na stronie EFSA można znaleźć informacje dotyczące współpracy i realizacji projektów EFSA.

Najczęściej zadawane pytania dot. Art.36 – FAQ

1. W jaki sposób organizacja może aplikować do włączenia jej na listę z Art. 36?

Organizacja proszona jest o skontaktowanie się z Punktem Koordynacyjnym EFSA w swoim kraju, a następnie zarejestrowanie się online w bazie danych organizacji z Artykułu 36, wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną do EFSA.

2. W jaki sposób osoba kontaktowa z organizacji znajdującej się na liście z Art. 36 może uaktualnić informacje w kwestionariuszu?

Osoba kontaktowa powinna zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do bazy danych organizacji z Artykułu 36, wprowadzić zmiany i przesłać kwestionariusz drogą elektroniczną.

3. Co powinien zrobić użytkownik w przypadku utraty swojego numeru identyfikacyjnego (Application ID)?

Jeżeli osoba, która rozpoczęła rejestrację w celu włączenia swojej organizacji do listy Art. 36 straciła swój numer identyfikacyjny, powinna skontaktować się pod adresem: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.

4. Co powinna zrobić osoba kontaktowa, która utraciła swoje hasło?

Osoba kontaktowa z organizacji włączonej na listę z Artykułu 36 powinna otworzyć stronę logowania do bazy danych organizacji z Artykułu 36 i kliknąć na tekst “To recover your password click here”. Wówczas otworzy się nowe okno i osoba zostanie poproszona o wpisanie swojej nazwy użytkownika i adresu e-mailowego. Nowe hasło zostanie przesłane pod wskazany adres e-mailowy.

5. Co powinna zrobić organizacja w przypadku zmiany osoby kontaktowej?

Aktualnie zarejestrowana osoba kontaktowa z organizacji powinna zalogować się przy pomocy swojej nazwy użytkownika i hasła, dodać nazwisko i dane kontaktowe nowej osoby/osób, usunąć nazwisko i dane kontaktowe nieaktulanej osoby/osób i przesłać kwestionariusz drogą elektroniczną.

6. Co powinna zrobić organizacja, jeśli osoba kontaktowa już nie pracuje dla organizacji?

Organizacja powinna skontaktować się z Cooperation.Article36@efsa.europa.eu i poinformować o zaistniałych zmianach, na przykład podać dane kontaktowe (imię, nazwisko i adres e-mailowy) nowej osoby kontaktowej. Dane do zalogowania zostaną przesłane na adres e-mailowy nowej osoby.

7. Kto może aplikować o granty w przypadku zaproszenia EFSA do składania wniosków (calls for proposals)?

Aplikant i ewentualni partnerzy muszą znajdować się na liście z Artykułu 36. Lista jest dostępna na stronie EFSA. Inne kryteria kwalifikacji są podane w specyfikacji zaproszenia opublikowanego w zaproszeniu (Article 36 grants).

8. Kto może aplikować do EFSA w przypadku otwartych zaproszeń do składania wniosków (calls for tenders)?

Uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych jest dostępne na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych podlegających traktatom UE (w tym podmioty gospodarcze zarejestrowane w UE i wszyscy obywatele UE). Szczegółowe informacje są dostępne w wytycznych EFSA’s Guidance for Tenderers (strona 5, punkt „Participation”). Można tam znaleźć na przykład informacje dotyczące ewentualnego uczestnictwa oferentów z państw trzecich oraz specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

9. Kto może zgłaszać zainteresowanie zaproszeniem go do złożenia oferty w procedurach negocjacyjnych (negotiated procedures) w kwotach od 15 000,01 do 60 000,00 Euro?

Uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych jest dostępne na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych podlegających traktatom (w tym podmioty gospodarcze zarejestrowane w UE i wszyscy obywatele UE). W związku z powyższym każdy obywatel UE czy podmiot gospodarczy zarejestrowany w UE mający doświadczenie w przedmiotowej kwestii jest zaproszony do deklarowania swojego zainteresowania. W przypadku procedury tego typu EFSA sporządza listę potencjalnych oferentów biorąc pod uwagę te podmioty gospodarcze, które zgłosiły swoje zainteresowanie z uwzględnieniem ich zakresu działalności i doświadczenia w kontekście potrzeb EFSA. Zakwalifikowani kandydaci są proszeni o złożenie oferty i tylko oferty od tych kandydatów podlegają ocenie. Fakt zgłoszenia zainteresowania nie stanowi gwarancji zaproszenia. Szczegółowe informacje są dostępne w wytycznych EFSA’s Guidance for Tenderers (strona 5, punkt „Participation”).