Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w związku ze stwierdzeniem braku pozwolenia albo zezwolenia na handel równoległy albo pozwolenia na obrót produktem biobójczym, wydał wobec podmiotu:

S.T. Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Północna 16;

decyzję zarządzającą, zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produktu biobójczego ANTYCYD Specjalistyczny Preparat Antybakteryjny do czasu uzyskania stosownego pozwolenia oraz wstrzymującą wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego ANTYCYD Specjalistyczny Preparat Antybakteryjny.