Wykaz środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych substancji psychoaktywnych zidentyfikowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tzw. dopalaczach.

Wykaz środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych substancji psychoaktywnych zidentyfikowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w „nowych narkotykach”

W dniu 21 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490) i równocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591), które objęło większość substancji znajdujących się w przedmiotowym wykazie.

Na podstawie informacji gromadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie identyfikowanych substancji psychoaktywnych oraz częstotliwości ich pojawiania się w produktach wynika, że w IV kwartale 2018 r. klasyfikację najczęściej ujawnianych substancji obejmowały związki chemiczne o nazwach: 4-CMC, 4-CEC, HEX-EN, MDMB-CHMICA oraz 5F-ADB. Wymienione substancje reprezentują grupę syntetycznych kannabinoidów (imitują działanie marihuany czy haszyszu) oraz syntetycznych katynonów (psychstymulanty o działaniu podobnym do kokainy czy amfetaminy).

Warto zaznaczyć, że na przestrzeni tego kwartału po raz pierwszy została zidentyfikowana substancja o nazwie tiofenfentanyl, którą zalicza się do grupy syntetycznych opioidów.

Z przedstawionych danych wynika, że najniebezpieczniejszą grupę „nowych narkotyków” stanowią syntetyczne opioidy, które są silniejsze od heroiny i ich użycie powoduje zwolnienie akcji serca, zaburzenia świadomości oraz oddychania a w końcu zahamowanie ośrodka oddechowego i śmierć.

 

Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy w latach 2011 – 2018 

Rok Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba zabezpieczonych opakowań produktów Liczba pobranych próbek badań Liczba podmiotów oferujących w sprzedaży środki zastępcze Kwota nałożonych kar Liczba zawiadomień skierowanych do organów
2018 447 11 673 1 134 38 9701762 31
2017 562 36 786 1 711 92 13 922 870 59
2016 897 38 623 1 222 110 14 162 100 101
2015 1 425 73 295 2 590 224 25 128 000 135
2014 651 52 714 1 630 204 14 007 100 79
2013 779 28 402 1 448 134 10 669 370 59
2012 548 16 141 443 103 495 000
2011 335 1819 35 11 0 0

Mapa 1. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2018 roku wyniosła 11,08 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 2. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2017 roku wyniosła 11,00 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 3. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2016 roku wyniosła 11,19 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 4. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 5.Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy.