7 czerwca 2019 r. jest dniem inauguracji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day). Tematem przewodnim  jest „Bezpieczeństwo żywności, biznes każdego”.

Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi, iż bezpieczeństwo żywności to wspólna odpowiedzialność rządów, przemysłu spożywczego, producentów i konsumentów.

Bezpieczeństwo żywności jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów mających wpływ na zdrowie i życie człowieka. Szacuje się, że rocznie około 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rzetelne informowanie społeczeństwa i kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności leży w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą urzędowe  kontrole żywności, które mają na celu weryfikację, czy przedsiębiorca postępuje zgodnie z przepisami. Kontrolowane są m.in. poprawność etykiety i informowanie konsumentów o składzie produktu, receptury, prawidłowe stosowanie substancji dodatkowych. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zagrożenia zdrowia ludzi podejmowane są niezwłocznie działania w celu wyeliminowania zagrożenia poprzez zabezpieczenie kwestionowanego produktu i/lub wycofanie go z obrotu. W 2018 r. organy PIS nadzorowały 493 390 zakładów produkcji i obrotu żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Istotnym narzędziem urzędowej kontroli żywności jest plan pobierania próbek do badania żywności, wdrożony od wielu lat w Państwowej Inspekcji Sanitarnej – co roku dostosowywany i modyfikowany na podstawie oceny ryzyka. Rocznie na podstawie planu badanych jest około 80.000 próbek w różnych kierunkach i asortymentach żywności.

Ważnym elementem strategii bezpieczeństwa żywności jest również System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).  Na podstawie informacji uzyskanych z systemu RASFF możliwe jest wczesne zapobieganie zagrożeniom, szybkie wyeliminowanie z obszaru Unii Europejskiej produktów niebezpiecznych dla zdrowia. W 2018 r. zostało zgłoszonych 131 powiadomień o występujących zagrożeniach w produktach do RASFF przez Polskę (ok. 40% wszystkich zgłoszeń), głównie z uwagi na obecność Salmonelli, ochratoksyny A, alfatoksyny czy pozostałości pestycydów.

Wśród najczęściej zgłaszanych produktów wymienia się 5 kategorii: orzechy, produkty pochodne i nasiona; owoce i warzywa, mięso drobiowe i produkty pochodne, wyroby do kontakty z żywnością oraz kakao, kawa i herbata.

Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza ostrzeżenia publiczne, zawsze w trybie pilnym, w aktualnościach oraz na żółtym pasku ostrzegawczym na stronie głównej oraz w mediach społecznościowych GIS: Facebook GIS, Twitter GIS, Instagram GIS. W ubiegłym roku w mediach Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczonych zostało 15 ostrzeżeń o wycofaniu partii różnych produktów, które dotarły do ponad 4 milionów odbiorców.

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”, którego treści programowe obejmują tematykę edukacji konsumenckiej tj.: zagadnienia z zakresu znakowania produktów, wykazu substancji alergicznych, dodatków do żywności oraz systemu znakowania produktów spożywczych informacjami o referencyjnej wartości spożycia (RWS). W działaniach edukacyjnych dużo miejsca zajmuje promocja żywności nieprzetworzonej, a tym samym ograniczenie spożycia soli, cukru i substancji dodatkowych poprzez promowanie zróżnicowanej diety, spożycia produktów nieprzetworzonych, w tym szczególnie warzyw i owoców.

GIS w swoich działaniach promocjach wykorzystuje nowoczesne narzędzia informatyczne i media społecznościowe.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma do odegrania istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Świadomy konsument powinien przestrzegać zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania produktów spożywczych wg „Pięciu kroków do bezpieczniejszej żywności”.

Cel jest jeden – bezpieczna żywności o jak najwyższej jakości!