W dniu 14.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r, poz. 59) Zespół działa jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Do zadań Zespołu należy m.in.: wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu.

Na posiedzeniu Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego – Pan Minister Grzegorz Hudzik wraz z przewodniczącą Zespołu Panią dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ wręczyli powołania członkom Zespołu.

Tematem spotkania było wypracowanie stanowiska dotyczącego maksymalnej ilości izoflawonów oraz beta-alaniny w suplementach diety, a także w sprawie stosowania preparatów z liści aloesu (ekstraktów, soku i żelu) jako składników suplementów diety.
Po przedyskutowaniu/ przeanalizowaniu przygotowanych przez członków Zespołu opinii  podjęto uchwały w powyższym zakresie (nr 1-3/2019). Określono maksymalną ilość izoflawonów  sojowych w suplementach diety na poziomie do 100 mg/dzień, w porcjach podzielonych oraz pozostałych izoflawonów (z innych źródeł roślinnych) w ilości do 50 mg/dzień. W odniesieniu do beta-alaniny ustalono, że maksymalna jej ilość w suplementach diety nie może przekraczać 2400 mg/dzień; ma być stosowana w porcjach podzielonych, przy czym porcja beta-alaniny spożywana jednorazowo nie może przekraczać 800 mg.
W przypadku  stosowania preparatów z liści aloesu (ekstrakty, soki i żel) Zespół stwierdził,
że w suplementach diety można stosować jedynie preparaty otrzymane z pozbawionego antrazwiązków żelu/pulpy wewnętrznej z liści aloesu; preparaty te nie mogą zawierać związków hydroksyantracenowych oraz mogą być stosowane tylko gdy podmiot wprowadzający żywność do obrotu posiada wyniki badań laboratoryjnych w kierunku oznaczania zawartości aloiny A i B, potwierdzające, że zawartość tych związków nie przekracza 10 mg/kg (10 ppm). Zespół pokreślił, że preparaty z aloesu nie mogą być stosowane w produktach dedykowanych dzieciom, kobietom w ciąży i kobietom karmiącym.

Zespół zaproponował  również umieszczenie stosownych wskazówek/ostrzeżeń na oznakowaniu suplementów diety  zawierających powyższe składniki.

Na posiedzeniu omawiano plan pracy Zespołu na okres bieżącej kadencji, oraz potrzebę zamian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.