W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zostało podpisane Porozumienie ramowe pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Lekarzem Weterynarii, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie współdziałania i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organów Inspekcji Weterynaryjnej, organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej.

 

Celem porozumienia jest określenie zasad współdziałania i współpracy organów urzędowej kontroli przy przeprowadzaniu kontroli granicznej w punktach kontroli granicznej (border control points – BCPs). Zasady kontroli towarów objętych szczegółowymi przepisami unijnymi będą zmienione od dnia 14 grudnia 2019 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (…) (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1).

Porozumienie zacieśni funkcjonalną współpracę ww. organów przy dokonywaniu kontroli granicznych. Dotyczyć ona będzie dostosowywania obecnych miejsc przeprowadzania kontroli granicznych do nowych wymagań, ustalania zasad wspólnego korzystania z budynków i pomieszczeń, jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość oraz organizowania wspólnych szkoleń dot. kontroli granicznych.