Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2014 r. przyjęła Program, określający cele i zadania na lata 2014-2018.

Celem tej edycji Programu jest ograniczenie narażenia na dym papierosowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) wśród Polaków.

W wyniku dotychczas prowadzonych edycji programów nastąpiły wyraźne zmiany w zachowaniach zdrowotnych Polaków. Dane pokazują, że zahamowanie w latach 90-tych wzrostu odsetka codziennych palaczy można uznać za zjawisko trwałe. W latach 1990-1994 codziennie paliło w Polsce 51% mężczyzn i 25% kobiet. W 2011 r. paliło 30,9% mężczyzn i 17,9% kobiet. Najnowsze badania (sierpień 2015 r.), potwierdzają tendencję spadkową– obecnie pali 24% Polaków.

Działania podejmowane w ramach Programu są bardzo zróżnicowane, ponieważ okoliczności rozpoczynania palenia tytoniu i trwania w uzależnieniu mogą być różne. W działaniach tych uczestniczą ministerstwa i urzędy, stosownie do swych kompetencji. Rolę koordynatora Programu pełni Minister Zdrowia. Od 2007 roku Programem zarządza Główny Inspektor Sanitarny.

Efektywna realizacja Programu wymaga sprawnego nadzoru na każdym etapie – od planowania, poprzez realizację, do oceny efektów. W tym celu Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny.

 

Do pobrania:

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. utworzenia Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2015 roku