logo copy Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

ZAŁOŻENIA:

Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia a także zaleceniom „Białej Księgi Komisji Europejskiej Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem nadwagą i otyłością” (Stanowisko Rządu RP do Białej Księgi przyjęte 13 lipca 2007 r.), oraz w odpowiedzi na Zieloną Księgę pt. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” (Stanowisko Rządu RP do Zielonej Księgi przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 14 marca 2006 r.) od 10 lat prowadzą Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”, promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.

Program „Trzymaj Formę!” został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 9 listopada 2006 roku. Współrealizatorami programu są: wojewódzkie i powiatowe struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, samorządy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. Jednak głównymi twórcami i wykonawcami programu są dzieci i młodzież szkolna. Zarówno zasięg programu, jak i liczba szkół i dzieci biorących w nim udział, pozwala na stwierdzenie, że „Trzymaj Formę!”, jest największym tego typu programem w Unii Europejskiej. Program jest w pełni oparty na zalecanym zarówno przez Komisję Europejską, jak i Europejską Platformę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, partnerstwie administracji państwowej i organizacji sektora prywatnego.

CELE:

Głównym celem programu „Trzymaj Formę!” jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe natomiast, to:

- pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,

- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,

- dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

MATERIAŁY:

Na potrzeby programu opracowano materiały dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Gwarantują one szybki dostęp do niezbędnej w trakcie realizacji programu wiedzy, która w zwykłym programie nauczania obejmuje kilka różnych przedmiotów realizowanych w różnym czasie. Szkoły, które zgłoszą do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej chęć udziału w programie edukacyjnym "Trzymaj Formę!", otrzymują komplet wydrukowanych materiałów, które dostępne są również w formie elektronicznej na stronie programu.

ZASIĘG PROGRAMU:

Program „Trzymaj Formę!” to pierwsza dotychczas zrealizowana na tak szeroką skalę inicjatywa edukacyjna dotycząca promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, skierowana do dzieci i młodzieży. Ogółem dotychczas, w trakcie dziewięciu edycji, działaniami programowymi objętych zostało prawie 7 000 000 uczniów. Program w podczas ostatniej IX edycji realizowany był na podstawie założeń programowych i zaproponowanej metodyki w 8805 szkołach, w tym: w 3 900 gimnazjach i 4 905 szkołach podstawowych (I edycja 4 331, II edycja 5 920, III edycja 6 188, IV edycja 6 949, V edycja 6 795, VI edycja 7 492 VII edycja 7 946, VIII edycja 8414). Odbiorcami IX edycji było 802 948 uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I-III klas gimnazjów (I edycja 622 068, II edycja 755 663, III edycja 779 658, IV edycja 819 849, V edycja 802 800, VI edycja 723498 VII edycja 732 498, VIII edycja 709 720) oraz ich rodzice i opiekunowie.

KONTAKT:

W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne oraz podstawowe (ostatnie klasy). Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o kontakt z właściwą terenowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Pracownicy Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej pełnią funkcję lokalnych koordynatorów programu i aktywnie wspierają szkoły w jego realizacji.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie programu.