Nieodpowiednie zarządzanie instalacją wodną w budynkach może powodować poważne skutki zdrowotne, jak również istotne bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne i społeczne. Publikacja „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach, tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych budynków oraz ich specyfiki.

Niniejsze opracowanie w sposób kompleksowy obejmuje szereg rozwiązań mających zastosowanie w obiektach o różnym przeznaczeniu, a zatem odnosi się do: budynków mieszkalnych, szpitali, innych ośrodków medycznych (podmiotów leczniczych), zakładów opieki nad osobami starszymi, ośrodków opieki dedykowanych dzieciom, hoteli, pensjonatów, obiektów agroturystyki, pól namiotowych, obiektów sportowych, a nawet centrów ogrodniczych i cieplarni.

W opracowaniu omówiono zadania i zakres odpowiedzialności stron biorących udział w planowaniu, projektowaniu, budowie i renowacji budynków, jak również w opracowaniu planów bezpieczeństwa wodnego oraz bieżącym utrzymaniu i obsłudze instalacji wodnych.

W zakresie dotyczącym projektowania instalacji wodnych publikacja wskazuje na zadania poszczególnych uczestników całego procesu budowlanego. Z kolei tematyka dotycząca samego procesu zarządzania dostawami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obiektach budowlanych obejmuje wodę: wykorzystywaną w produkcji żywności, używaną do mycia (w tym także wodę w prysznicach), na pływalniach, a także wodę wykorzystywaną w zakresie innych działań rekreacyjnych. W opracowaniu zawarto również wskazówki postępowania w sytuacjach narażenia na działanie m. in. aerozolu wodno-powietrznego wytwarzanego przez urządzenia wykorzystujące wodę, np. wieże chłodnicze.

„Bezpieczeństwo wodne w budynkach” nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz ma charakter pomocniczy i może być stosowane w przypadku braku uregulowań prawnych lub szczegółowych zaleceń (wytycznych) w danym zakresie przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Powyższe opracowanie stanowi zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Publikacja stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” („Water safety in buildings”), do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania.

Prawa autorskie do wersji oryginalnej – w języku angielskim – przysługują Światowej Organizacji Zdrowia:

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548106/en/

Dalsze rozpowszechnianie wydania w języku polskim jest możliwe pod warunkiem zachowania kompletnego tłumaczenia w niezmienionej formie, nieodpłatnie, ze wskazaniem, że prawa autorskie do niniejszego tłumaczenia przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wydaniem polskim i angielskim, oryginalne wydanie angielskie należy uznać za wiążące i autentyczne.

Link do publikacji