Twardość wody jest skutkiem obecności szeregu różnych rozpuszczonych w niej jonów metali wielowartościowych, zwłaszcza kationów magnezu i wapnia, dlatego też zwykle wyraża się ją w miligramach węglanu wapnia na litr. Twardość to tradycyjna miara zdolności wody do reagowania z mydłem: woda twarda do wytworzenia piany wymaga zauważalnie więcej mydła. Twardość nie jest potencjalnie niebezpieczna w wartościach spotykanych w wodzie do picia[1].

Zgodnie z załącznikiem nr 4 Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) twardość należy do grupy parametrów, które nie muszą być badane w prowadzonym zarówno przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jak i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody. Jest to parametr, którego badanie może być wykonywane przez przedsiębiorstwa wodociągowe w przypadku np. kontroli wewnętrznej procesów korozyjności wody w instalacjach wodociągowych, gdyż niska wartości tego parametru (poniżej 100 mg/l) odznacza się większą korozyjnością w stosunku do przewodów wodociągowych, co jest zjawiskiem niepożądanym. Zgodnie z ww. rozporządzeniem twardość określa się w przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacz, ze jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełnienia minimalnej zawartość podanej w załączniku przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Dopuszczalny zakres wartości dla twardości zgodnie z ww. rozporządzeniem wynosi 60-500 mg/l.

MAPA średnich zawartości twardości wyrażonej w mg/l w poszczególnych województwach.2015 twardość pl copy

[1] Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, WHO wydanie czwarte