8 marca 2017 r. w Centrum Olimpijskim - PKOL przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie odbyła się konferencja pn. Kobieta ma wpływ.

Przedstawione zostało podsumowanie ogólnopolskiego projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, prowadzonego w latach 2012-2017. Realizatorem tego ważnego społecznie programu skierowanego głównie do kobiet jest Główny Inspektorat Sanitarny. Wkrótce także GIS przedstawi szczegółowe wyniki badań kobiet w ciąży po zrealizowaniu 5-letniego programu, który zajmował się profilaktyką, edukacją oraz poprawą świadomości i postaw społecznych, w tym także młodych ludzi rozpoczynających własne życie rodzinne.

Całodniowa konferencja była poświęcona zagadnieniom, które były realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, prowadzonego w latach 2012-2017. Głównym jego celem było ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Z danych GIS wynika, iż jest to poważny problem w naszym kraju, którego źródeł należy szukać w niskiej świadomości, zwłaszcza młodych Polek i Polaków.

W Centrum Olimpijskim tematykę uzależnień i wynikających z nich zjawisk oraz konsekwencji zdrowotnych i społecznych podjęli praktycy; lekarze różnych dziedzin medycyny, osoby publiczne, przedstawiciele administracji rządowej i instytucji publicznych, różnych profesji i grup społecznych. Różnorodny przekrój tematów, z którymi mierzyli się uczestnicy, połączyli moderatorzy konferencji; osoby dobrze znające i rozumiejące tematykę uzależnień wśród kobiet.

Swoją obecnością zaszczycił wszystkich sam Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Pan Guido Beltrani, który powitał licznie zgromadzonych uczestników konferencji.

– Po raz pierwszy udaje nam się spotkać w tak szerokim gronie; ludzi walczących na wielu płaszczyznach z uzależnieniami i promocją zdrowego stylu życia dotykającymi naszego społeczeństwa, a w szczególności kobiet w ciąży – zaznaczył Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny. – Konferencja jest więc nie tylko cennym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również okazją do nieustającego zwrócenia uwagi opinii publicznej na ten istotny problem społeczny, któremu poświęciliśmy ostatnie pięć lat naszej pracy – podkreślił Marek Posobkiewicz.

Obok przedstawicieli WHO, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, swoją obecnością zaszczyciła znana polska pływaczka olimpijska i przyszła mama Otylia Jędrzejczak. W gronie prelegentów nie zabrakło również psychologów, psychiatrów i terapeutów – Maria Rotkiel, dr n. med Krzysztof Liszcz oraz osób działających na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności kobiet – Tatiana Mindewicz, a także specjalistek w dziedzinie promocji zdrowego i aktywnego stylu życia wśród kobiet – Marty Lech-Maciejewskiej - autorki bloga SuperStyler, Edyty Litwiniuk oraz Anny Dziedzic – znanych trenerek, propagatorek aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mam.

W ramach projektu zrealizowano szereg działań; odbyły się szkolenia dla kadry medycznej, programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz badania ankietowe kobiet w ciąży. Przeprowadzono ogólnopolskie kampanie społeczne. Aktualnie trwa kampania społeczna, tym razem skierowana do nastolatków w wieku 15-19 lat – „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”. Kampania składa się z 10 spotów - liczba odsłon osiągnęła prawie 2,5 mln. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Ponadto stworzono odpowiednie narzędzia badawcze; platformę internetową Systemem Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia. Jednym z elementów tego projektu był program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Do tej pory programem zostało objętych prawie 500tys. nastolatków w całym kraju, wzięło w nim udział ponad 60% szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. W ramach tego działania każdej szkole przekazano specjalny pakiet z materiałami edukacyjnymi i ulotkami informacyjnymi dla uczniów i dla rodziców. Dodatkowo młodzież, nauczyciele i koordynatorzy programu mogli korzystać z platformy e-learningowej będącej cennym źródłem wiedzy o problematyce. Istotą tego projektu była nie tylko jego treść, ale również jego zasięg. Wśród niewątpliwych korzyści płynących z projektu, należy wymienić przeszkolenie 900 lekarzy, 58 tysięcy pracowników w 200 zakładach pracy. Towarzyszyło im również ponad 8 tysięcy różnego rodzaju wydarzeń, zorganizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w których wzięło udział ponad 1,2 miliona osób.

 

dsc 0555

 

dsc 0562

Ogólnopolski program „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” rozpoczął się 1 lipca 2012 r. a zakończy się 31 marca 2017 r. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki porozumieniu, jakie 28 czerwca 2012 r. powstało między Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Przy realizacji tego projektu uczestniczyły także cztery instytucje partnerskie: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

więcej szczegółów na:

www.zdrowiewciazy.pl

www.kobietamawplyw.pl