There is no translation available.

 

Zaktualizowany przewodnik do interpretowania przepisów art. 11,12, 14, 17, 18, 19 i 20 Rozporządzenia nr 178/2002 PE i Rady ustanawiajacego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (traceability, odpowiedzialność przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa żywności, wycofywanie środków spożywczych z rynku oraz od konsumenta, informowanie konsumenta, powiadamianie w systemie RASFF, import żywności do Wspólnoty, eksport żywności ze Wspólnoty)

Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwień we wdrażaniu zasad HACCP w niektórych zakładach przedsiębiorstwach sektora spożywczego

Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego

Wykaz przewodników oraz poradników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP


Dokument roboczy służb Komisji w sprawie interpretacji niektórych przepisów dotyczących elastyczności, przewidzianych w regulacjach prawnych w sprawie higieny

Kluczowe obowiązki przedsiębiorców żywnościowych i paszowych

Wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie

Wytyczne KE - Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności