There is no translation available.

Osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej może sprawować nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych wykonujących procedury z zakresu diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii schorzeń nienowotworowych.

 

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Po ukończonym szkoleniu oraz zdanym egzaminie należy złożyć do Głównego Inspektora Sanitarnego

wniosek o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Do wniosku należy załączyć:

1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk)

2. Dokument potwierdzających posiadane wykształcenie

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia

4. Dokument potwierdzający odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia

5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu

 

Główny Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej nadaje uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,

które pozostają ważne przez okres 5 lat.