There is no translation available.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie. Kieruje działalnością wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.

Państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym może być osoba, która:

  • jest obywatelem polskim;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada następujące kwalifikacje:
    • jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    • posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia mając na względzie zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Powołanie na stanowisko państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.


polska gis

 

Nazwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
WSSE w Białymstoku Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pani Elżbieta Kraszewska
WSSE w Bydgoszczy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Pan Jerzy Kasprzak
WSSE w Gdańsku Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Tomasz Augustyniak
WSSE w Gorzowie Wielkopolskim Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pani Dorota Konaszczuk
WSSE w Katowicach Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pani Urszula Mendera-Bożek
WSSE w Kielcach Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pani Elżbieta Socha - Stolarska
WSSE w Krakowie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Jarosław Foremny
WSSE w Lublinie Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pani Irmina Nikiel
WSSE w Łodzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi Pani Urszula Sztuka-Polińska
WSSE w Olsztynie Warmińsko-mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Janusz Dzisko
WSSE w Opolu Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pani Anna Matejuk
WSSE w Poznaniu Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Andrzej Trybusz
WSSE w Rzeszowie Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Adam Sidor
WSSE w Szczecinie Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pani Małgorzata Domagała- Dobrzycka
WSSE w Warszawie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Pani Maria Pawlak
WSSE we Wrocławiu Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Jacek Klakocar