There is no translation available.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Kieruje działalnością powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym może być osoba, która:

  • jest obywatelem polskim;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada następujące kwalifikacje:
    • jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    • posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia mając na względzie zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Powołanie na stanowisko państwowego powiatowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.


polska gis