There is no translation available.

Zadania Inspekcji dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych wykonuje państwowy graniczny inspektor sanitarny. Jest on organem niezespolonym administracji rządowej, podległym bezpośrednio Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Państwowego granicznego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje Główny Inspektor Sanitarny za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Państwowym granicznym inspektorem sanitarnym może być osoba, która:

  • jest obywatelem polskim;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada następujące kwalifikacje:
    • jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    • posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia mając na względzie zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Powołanie na stanowisko państwowego granicznego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.


polska gis